English  Deutsch
G → E   E → G ä ö ü ß
2 Results:

Listen ballNoun, Plural: balls  Inflection
Listen ballVerb, balled, balling.  Inflection

88 Translations:

  English    German  
  
ball  
  Ball
  
  Knäuel
  
  Kugel
  
  Tanzfest
  
  
balling  
  zusammenballend
  
  
balls  
  Bälle
  
  
"golf
ball"  
  Kugelkopf
  
  
a
ball
of
ice-cream  
  eine
Kugel
Eis
  
  
a
ball
of
string  
  ein
Knäuel
Bindfaden
  
  
ball
and
socket
joint  
  Kugelgelenk
  
  
ball
bearing  
  Kugellager
  
  
ball
bearing
steel  
  Kugellagerstahl
  
  
ball
bearing
supported
ring  
  Kugeldrehverbindung
  
  
ball
caliper  
  Kugeltaster
  
  
ball
calliper  
  Kugeltaster
  
  
ball
dress  
  Ballkleid
  
  
ball
dresses  
  Ballkleider
  
  
ball
game  
  Ballspiel
  
  
ball
games  
  Ballspiele
  
  
ball
helmet  
  Kugelhelm
  
  
ball
joint  
  Kugelgelenk
  
  
ball
knob  
  Kugelknopf
  
  
ball
mill  
  Kugelmühle
  
  
ball
peen
hammer  
  Kugelhammer
  
  
ball
pen  
  Kugelschreiber
  
  
ball
possession  
  Ballbesitz
  
  
ball
race  
  Kugelkäfig
  
  
ball
resolver  
  Kugelkoordinatenumrechner
  
  
ball
room  
  Ballsaal
  
  
ball
stud  
  Kugelzapfen
  
  
ball
tape  
  Kugelmessband
  
  
ball
valve  
  Kugelhahn
  
  Kugelabsperrhahn
  
  
ball-type
mandrel  
  Kugeldorn
  
  
ball-type
tap
wrench  
  Kugelwindeisen
  
  
bearing
ball  
  Kugellager-Kugel
  
  
billiard
ball  
  Billardkugel
  
  
cannon
ball  
  Kanonenkugel
  
  
control
ball  
  Rollkugel
  
  
cricket
ball  
  Kricketball
  
  
cue
ball  
  Spielball
  
  
deep
groove
ball
bearing  
  Rillenkugellager
  
  
deep
groove
ball
thrust
bearing  
  Axial-Rillenkugellager
  
  
dropped
ball  
  Schiedsrichterball
  
  
fancy-dress
ball  
  Kostümball
  
  Maskenball
  
  
glitter
ball  
  Christbaumkugel
  
  Weihnachtsbaumkugel
  
  Weihnachtskugel
  
  
glitter
balls  
  Christbaumkugeln
  
  Weihnachtsbaumkugeln
  
  Weihnachtskugeln
  
  
golf
ball  
  Golfball
  
  
He's
always
on
the
ball.  
  Er
ist
immer
auf
Draht.
  
  
It's
a
completely
different
ball
game.  
  Das
ist
ein
Unterschied
wie
Tag
und
Nacht.
  
  
It's
cold
enough
to
freeze
the
balls
off
a
brass
monkey.  
  Man
kann
sich
die
Beine
abfrieren
vor
Kälte.
  
  
jump
ball  
  Schiedsrichterball
  
  
masked-ball  
  Maskenball
  
  
medicine
ball  
  Medizinball
  
  
non-return
ball
valve  
  Kugelrückschlagventil
  
  
opera
ball  
  Opernball
  
  
rubber
ball  
  Gummiball
  
  
skittles
ball  
  Kegelkugel
  
  
skittles
balls  
  Kegelkugeln
  
  
small
ball  
  Kügelchen
  
  
tea
ball  
  Tee-Ei
  
  
tennis
ball  
  Tennisball
  
  
tennis
balls  
  Tennisbälle
  
  
tennis-ball
serving
machine  
  Ballwurfmaschine
  
  
The
ball's
in
your
court.  
  Jetzt
sind
Sie
dran.
  
  
through-ball  
  Vorlage
  
  
to
be
on
the
ball  
  immer
am
Ball
sein
  
  auf
Zack
sein
  
  
to
get
the
ball
rolling  
  den
Stein
ins
Rollen
bringen
  
  
to
have
the
ball  
  am
Ball
sein
  
  
to
hit
the
ball
out  
  den
Ball
ins
Aus
schlagen
  
  
to
keep
the
ball  
  am
Ball
bleiben
  
  
to
pass
the
ball
to
sb.  
  jdm.
den
Ball
zuspielen
  
  den
Ball
abgeben
  
  
to
play
ball  
  Ball
spielen
  
  
to
punt
the
ball  
  den
Ball
aus
der
Hand
schießen
  
  
to
set
the
ball
rolling  
  den
Stein
ins
Rollen
bringen
  
  
to
work
one's
balls
off  
  sich
den
Arsch
aufreißen
  
  
track
ball  
  Rollkugel
  
  
volley
ball  
  Flugball
  
  
volley
balls  
  Flugbälle
  
  
wiffle
ball  
  Noppenball
  
  
wire
race
ball
bearing  
  Drahtkugellager